Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу громадської ради при Станично-Луганській райдержадміністрації на 2016 – 2017 роки

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі — Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять свою діяльність на території України відповідно до Закону України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об'єднання» у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

Громадської ради формується на установчих зборах шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. 

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним. 

 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (додаток № 1).

 До заяви додаються:

 - рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради (додаток № 2);

 - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (додаток № 3);

 - копія документа про легалізацію інституту громадянського суспільства, витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства

 (за наявності) щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

 - інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (додаток № 3);

 - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності) (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4) (додаток № 4);

 - відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону (додаток № 4).

 Рекомендовані ініціативною групою зразки вказаних документів додаються до повідомлення. При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України «Про захист персональних даних».  За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється.

 На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 Під час проведення установчих зборів з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, а також обирається новий склад Громадської ради.

 Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 Райдержадміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Установчі збори для формування нового складу Громадської ради планується провести 10 лютого 2016 року об 11 годині (місце проведення установчих зборів буде визначено після припинення приймання заяв). Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 09 лютого 2016 року о 16 годині.

 Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи – Філатової Лариси Олексіївни – завідувача сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків зі ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації (93600, смт. Станиця Луганська, вул. Леніна, 25, каб. 25), яка є і відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради (контакти: 050-573-00-32).

Додатки  в розділі «Громадська рада» .

 

Додаток 1

 

  

 

Зразки документів, які можуть використовувати інститути

 

громадянського суспільства для участі в установчих зборах із

 

формування громадської ради

 

  

 

  

 

ПАМ’ЯТКА

 

щодо підготовки пакета документів, необхідних для

 

участі в установчих зборах інститутів громадянського

 

суспільства з обрання нового складу громадської ради

 

 

 

 

 

Шановні друзі!

 Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання нового складу громадської ради при Cтанично-Луганській райдержадміністрації просимо уважно прочитати ці рекомендації:

Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та  підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при Станично-Луганській райдержадміністрації (далі – Громадська рада) належать: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

Звертаємо також увагу на те, що перелік документів, які додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, а отже, він є обов’язковим.

Окрім обов’язкових документів необхідно надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника в електронному вигляді (на диску CD), яка розміщується на 1 аркуші формату А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (можливе також розміщення фото кандидата за його згоди). Під назвою «Кандидати до складу громадської ради при Станично-Луганській райдержадміністрації».

У разі наявності додаткових запитань просимо телефонувати за номером: (06472)3-12-94.

 Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

 Ініціативна група з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при  Станично-Луганській райдержадміністрації

  Примітка: Документи приймаються до11 січня 2015 року включно.

                                                                                                                                                                                 Додаток 1

Зразок заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

(організації, спілки, тощо)

 

 

№ ___ від ___________ 2015 р.

                                                                                                                                                                                                                                                          Ініціативній групі з підготовки уста-

                                                                                                                                                                                                                                                           новчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню

                                                                                                                                                                                                                                                           громадської ради при Станично-Луганській райдержадміністрації 

 

 Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року візьме уповноважений представник ____(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації).

 Зважаючи, на те, що _______________ має намір висувати свого представника як кандидата на членство в громадській раді при _________________, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника) до списку кандидатів на членство.

Повна назва ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

 До заяви додаються:

 1. Рішення керівника ІГС (організації, спілки, тощо) (або іншого органу,  відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

 2. Копії документів про легалізацію ІГС(організації, спілки , тощо).

 3. Інформація про результати діяльності ІГС (Вашої організації, спілки, тощо) протягом 2011-2012 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

 4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС на членство у громадській раді (організації, спілки,тощо) (не більше 1 стор. тексту на арк. А4).

     (повна назва ІГС (організації, спілки, тощо) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

  

Підпис                                                                 Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

 

 

М.П. (за наявності)

 

  

 

                                                                                                                                             Додаток 2

Зразок витягу з протоколу засідання правління

 

(ради, зборів тощо) ІГС

 

 

Витяг із протоколу

 

засідання правління

 

громадської організації (назва організації)

 

 

________________ 2015 року                                                             №___

м. (назва населеного пункту)

 

 

Присутні: (ПІБ);

Члени правління: (ПІБ)

 Порядок денний:

 Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради  ___________________при Станично-Луганській райдержадміністрації

  Вирішили: 

 1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради  _______________ при Станично-Луганській райдержадміністрації

  . (ПІБ) – голову правління організації.

 2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

 Відповідальні: (ПІБ): до (день, місяць, рік).

 

Головуючий                                                    (ПІБ)

 

  Секретар                                                          (ПІБ)

 

  

                                                                                                                                          

Додаток 3

 

 

Зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на

участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

  

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу

громадської ради

 

  ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

Працює         

Посада, місце роботи.

Громадянство          

Число, місяць і рік народження      

Місце народження   

Країна, населений пункт.

Освіта            

Рівень, освіти, назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність.

 Науковий ступінь, вчене звання   

  Володіння мовами   

Нагороди, почесні звання   

  Досвід роботи у виборних органах           

Трудова діяльність (дата займаної посади:  з …до …)    

Перерахувати всі займані посади: посада, місце роботи.

 

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я

 

Членство в ІГС        

З якого по який час і в якій організації.

 Особисті досягнення          

Контактна інформація         

Місто, вулиця, офіс, тел., e-mail

Можливий напрямок роботи у громадській раді

 

Додаток 4

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського

суспільства протягом останніх двох років

 

  БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського

суспільства

протягом 2014 – 2015 років

 

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

  

 

Посада уповноваженої особи           Підпис                    Ініціали, прізвище

 

  М.П. (за наявності)

 

* Інформацію про результати діяльності ІГС за період 2014–2015 років слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.